Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Statut Fundacji Dr Clown

Regulamin sklepu internetowego Fundacji Dr Clown

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Fundacji Dr Clown dostępny pod adresem http://sklep.drclown.pl/ prowadzony jest przez Fundację Dr Clown, ul. Powstańców Śląskich 87 lok. U10B, 01-355 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024181, REGON: 016027802, NIP: 5213020963.

2. W Sklepie prowadzona jest, za pośrednictwem Internetu, sprzedaż hurtowa i detaliczna.

3. Sklep prowadzi sprzedaż zarówno dla Konsumentów, jak i Przedsiębiorców, a niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje:

Sprzedawca - Fundacja Dr Clown, ul. Powstańców Śląskich 87 lok. U10B, 01-355 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń oraz Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024181, REGON: 016027802, NIP: 5213020963, tel. 22 854 05 01, adres email: sklep@drclown.pl

Klient - każdy podmiot - Konsument lub Przedsiębiorca - dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej Towarów pod adresem internetowym sklep@drclown.pl

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta za pośrednictwem Sklepu przez Sprzedawcę z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą

Konto - konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz kontaktowy - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający skontaktowanie się z Klientem

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - przeznaczona do sprzedaży w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Powstańców Śląskich 87 lok. U10B, 01-355 Warszawa.

2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@drclown.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 085 623

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 84 1140 2017 0000 4302 0846 2436

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej lub poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego.

6. Klient może skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

- urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetowa,

- aktywne konto poczty elektronicznej,

- włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w cenniku Sklepu są podane w polskich złotych.

4. Podane w cenniku Sklepu ceny są cenami netto i brutto.

5. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w zakładce cennik dostaw oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest w nim podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w §3.

§7

Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu lub emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia należy postępować zgodnie z komunikatami, które wyświetlają się na stronie internetowej Sklepu.

3. Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta, a także odbiorcy Produktu, gdy odbierającym jest inny podmiot niż Klient. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem lub telefonicznie.

4. Dla stron wiążące są informacje znajdujące na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu i sposób oraz cena dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając Zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zmówionego Produktu:

- Przesyłka kurierska,

- Przesyłka pocztowa,

- Paczkomat,

- Odbiór osobisty pod adresem: ul. Powstańców Śląskich 87 lok. U10B, 01-355 Warszawa.

2. Zamówione i przesyłane Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw na stronie internetowej Sklepu.

4. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, tj.

a) przelew na konto bankowe Sprzedawcy po wystawieniu faktury pro forma w terminie tam wskazanym lub gotówką przy odbiorze przesyłki ,

b) płatności on-line,

c) karty płatnicze:

- Visa,

- Visa Electron,

- Mastercard,

- MasterCard Electronic,

- Maestro.

5. W drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może zostać ustalona inna forma i termin płatności.

6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, kapitał zakładowy – 2.000.000 zł (w całości wpłacony), NIP: 585-13-51-185.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu i potwierdzeniu tego Zamówienia przez Sprzedawcę na adres e-mailowy Klienta wskazany w Zamówieniu.

2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na konto bankowe, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania e-mailem do Klienta przez Sprzedawcę faktury pro forma. Brak płatności w powyższym 7 - dniowym terminie jest podstawą do odstąpienia przez Sprzedawcę od umowy sprzedaży i anulowania Zamówienia.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

4. Dostawa Produktu następuje w terminie 7 dni od daty zapłaty, tj. uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę e-mailem na podany w trakcie składania Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, a Klient dokona płatności kartą bądź gotówką.

7. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski i poza jej granicami.

§10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem zakupu Produktów dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, których zwrot nie jest możliwy ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, a opakowanie Produktu zostało otwarte przez Konsumenta już po jego dostarczeniu, a także za wyjątkami określonymi w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanemu przez niego odbiorcy Produktu.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca w ciągu 3 dni od dnia otrzymania e-maila prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę tę uważa się za niezawartą. Koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta ponosi Konsument.

7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zapłaconą przez Konsumenta cenę sprzedaży Produktu.

8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przelewem na konto bankowe podane przez Konsumenta.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument odsyła Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

9. Zwracany Produkt winien posiadać oryginalne opakowanie, nie posiadać znamion użytkowania oraz być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Koszt transportu zwrotnego Produktu i jego ubezpieczenie leży po stronie Klienta. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§11

Reklamacja i gwarancja

1. Produkty sprzedawane w Sklepie są nowe. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. W odniesieniu do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia na Produkty zostaje wyłączona. Podstawą do rozpoznania reklamacji jest wskazanie numeru zamówienia oraz numeru oraz daty faktury i przyjmowana jest ona na zasadach opisanych w zakładce strony internetowej Sklepu.

2. Reklamację z tytułu rękojmi Konsument składa pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.

3. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące cech Produktów zaprezentowanych w zdjęciach Produktów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, przy czym w odniesieniu do Konsumenta - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, Sprzedawca przy dostawie Produktu dołączy też dokument gwarancji do sprzedawanego Produktu.

7. W odniesieniu do Produktów, na które udzielona została gwarancja, Klient ma prawo zgłaszać roszczenia z tytułu gwarancji do gwaranta na zasadach i w terminie określonych w gwarancji.

§12

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

§13

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Klient, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) dokonując zakupu Produktów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu zawarcia umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz jej realizacji, w tym na ich przetwarzanie przez inne podmioty w ww. celu (przewoźnicy, spedytorzy, ubezpieczyciele, banki oraz inne podmioty współpracujące ze Sprzedawcą w celu realizacji umów będących przedmiotem niniejszego Regulaminu). Podanie danych osobowych w ww. celu jest dobrowolne, przy czym konieczne do świadczenia usług oraz zawarcia i realizowania umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu.

3. Klient podając swoje dane potwierdza ich autentyczność i zgodność z prawdą.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, który dokonuje ich przetwarzania zgodnie z przepisami Ustawy oraz RODO.

5. Klient, którego dane osobowe podlegają ochronie na podstawie Ustawy oraz RODO może - przy rejestracji w Sklepie lub w każdym innym dowolnym terminie - wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych przez niego danych osobowych w celu ich profilowania oraz w celu otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną oraz na świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Sprzedawcy, promocjach, rabatach i zniżkach (dalej: "Newsletter"). Zgoda wyrażana jest w formie elektronicznej poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do Sklepu lub w formie e-mailowej na adres Sprzedawcy. Podanie tych danych oraz zgoda na otrzymywanie informacji handlowych oraz ich profilowanie są dobrowolne.

6. Osobie fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanej formie i nakazania ich przekazania podmiotom trzecim, pod warunkiem, że będzie to technicznie możliwe, a także prawo do cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania jej danych osobowych. Prawa powyższe realizowane są poprzez złożenie stosownych oświadczeń w formie elektronicznej poprzez stronę internetową Sprzedawcy lub złożenie oświadczenia pisemnego wysłanego pocztą poleconą na adres Sprzedawcy, lub - w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz Newslettera - poprzez odznaczenie właściwego pola po zalogowaniu się do Sklepu.

7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Sprzedawcy drclown.pl w zakładce Polityka prywatności : https://cdn.shoplo.com/75209150/files/polityka-prywatnosci-fundacji.pdf

8. Klient będący osobą prawną może - przy rejestracji lub w każdym innym dowolnym terminie - wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych drogą elektroniczną, oraz na świadczenie usługi polegającej na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie Usługodawcy, promocjach, rabatach i zniżkach w formie Newslettera.

9. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

§14

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedawcy (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta na jego adres e-mail, a zmiany obowiązują Klientów po upływie 7 dni od daty powiadomienia. Do umów zawartych przed zmianą obowiązuje Regulamin o dotychczasowej treści.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl